Vedtægter

§1
Navn
A. Foreningens navn er ”Eventyrkoret”
B. Foreningens hjemsted er Herlev Kommune
§2
Formål
Foreningens formål er at fremme korsang og musikforståelse. Dette sker ved at dyrke korsang gennem øveaftener og koncerter. Desuden ved at søge kontakt og samarbejde med andre lignende foreninger.
§3
Medlemmer
A. Foreningens aktiviteter henvender sig i alle.
B. Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.
§4
Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves 2 gange årligt.
§5
Udelukkelse
A. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemsskabet.
B. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.
§6
Foreningens ledelse
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Herudover er kordirigent(er) medlem af bestyrelsen
B. Formand og kasserer vælges direkte. Øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kassereren og den resterende bestyrelse vælges på lige årstal.
C. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer
E. Bestyrelsen nedsætter eventuelle udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt
G. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
6 H. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
§7
Regnskab
Regnskabsåret er 1. august – 31. juli.
§8
Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
§9
Revision
A. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 1 år ad gangen.
B. Der vælges en revisorsuppleant.
§10
Generalforsamling
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
C. Generalforsamlingen bekendtgøres ved udsendelse af mails til samtlige medlemmer og på foreningens hjemmeside.
D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
E. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
F. Valg til bestyrelsen kan, hvis det ønskes af blot en af de fremmødte, foregå skriftligt.
G. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
H. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Valg af stemmetællere. 3. Årsberetning. 4. Årsregnskab og budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 5. Indkomne forslag 6. Budget for næste år 7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt.
I. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
§11
Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
§12
Foreningens opløsning
A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Vedtægterne er revideret sidst 13.oktober 2016